Pressmeddelande

Fler skulle cykla om underhållet prioriterades högre

Nästan var sjätte cyklist som skadas allvarligt har cyklat omkull på grund av halka. Om fler ska välja cykel framför andra transportmedel krävs bättre underhåll av cykelbanor. Kommunerna måste också bli bättre på att föra dialog med cyklisterna. Det konstaterar NTF efter att nyligen ha vintercyklat tillsammans med erfarna cyklister och kommunalt ansvariga i tio svenska kommuner.

Vintertid är snöröjningen och halkbekämpningen viktigast. Men för en ökad säker cykling och ett hållbarare transportsystem är dock kantstenars utformning, mängden sammanhängande cykelväg och frågan om när man sopar upp gruset på våren minst lika viktiga frågor.

Ökad säker cykling är högt prioriterad av Regeringen som i de transportpolitiska målen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. Det kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till bättre folkhälsa. I den nationella cykelstrategin pekar Regeringen på att man vill se förbättrade förutsättningarna för ökad fysisk rörlighet bland barn och unga genom ökat cyklande. Man vill även i de transportpolitiska funktionsmålen öka möjligheter för barn att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer.

­- Med tanke på hur tydlig den nationella politiken är i den här frågan är det märkligt att vi på det kommunala cykelvägnätet ser så många exempel på bristande underhåll, säger Elisabeth Westman projektledare NTF.

NTF har vintercyklat och kartlagt sammanhängande cykelvägar i tio svenska kommuner samt inventerat kantstensutformningen i 20 kommuner. NTF har dessutom fört dialog med ansvariga för kommunalt underhåll samt med lokala cyklister. Det finns en tydlig vilja att förbättra för cyklisterna. Dock saknas ofta kunskap och riktlinjer för hur det ska gå till. Det finns mycket att vinna både för kommunen och cyklisterna om dialogen blev bättre. Det skulle ge kommunen en snabbare återkoppling kring vad som fungerar och var det finns brister samtidigt som det skulle öka problemförståelsen bland cyklisterna.

Cyklister vittnar om snö som plogas från bilars körbana på ett sätt som tvingar ut cyklister och gående i körbanan för bilar och att man plogar för biltrafiken innan man plogar för gående och cyklande. Snömodd och slask som återfryser ger isiga spår på gång- och cykelvägar. Ett annat tydligt problem är ansvarsfördelningen. Eftersom ansvaret för snöröjning och halkbekämpning kan vara delat mellan kommunen och andra aktörer så som till exempel fastighetsägare blir det ofta stora variationer i kvalité och utförandet.

-Oavsett om det handlar om för hög kantsten, rullgrus som ligger för långt in på våren, undermålig plogning och halkbekämpning eller brunnslock och andra hinder i cykelbanan så bidrar bristerna till att fler väljer bilen i stället för cykeln av rädsla för att skadas. Det är en utveckling som försvårar för Sverige att nå både hållbarhetsmål och trafiksäkerhetsmål, säger Elisabeth Westman.

Fler skulle cykla om underhållet prioriterades högre

2024-02-01